close
تبلیغات در اینترنت
دهیاری لسکوکلایه (ادامه مطلب را بخوانید1396

لسکوکلایه عکس

این عکسها را غلامرضاوظیفه شناس مدیرسایت گرفته است .ادامه مطلب را بخوانیدوحتما نظر بدهید.منتظردیگرعکسهای من باشید .کپی برداری مجازاست.

دهیاری لسکوکلایه (ادامه مطلب را بخوانید1396


دهیاری لسکوکلایه

************* شورای اسلامی و دهیاری روستاها دارای شرح وظایفی می باشند که به توسط مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور تعیین و به تصویب رسیده است،در همین راستا بنا به درخواست ریاست محترم شورای اسلامی روستای سامان جناب آقای هوشنگی در این پست وظایف قانونی و رسمی این دو نهاد جهت آگاهی هم ولایتی های گرامی و سامانیهای عزیزمنتشر می گردد.

طبق ماده 68 قانون وظایف شورای  اسلامی روستا عبارت است از:
الف- نظارت بر حسن اجرای تقسیم‌های شورای اسلامی روستا.
ب- ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها، و نیازها به مقامات ذی‌ربط. مقامات مذکورموظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
ج- تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دوبار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
د- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
هـ- نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و- همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی.
ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها.
ط- پیگیری شکایات (اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.
ی- همکاری با نیروی‌های انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
ل- فراهم نمودن زمینه مشارکت وجلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی وسایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.
م- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره: عزل دهیار بارأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.
ن- ایجاد زمینه‌ی مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی.
س- مشارکت در تهیه‌ی طرح‌های هادی روستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع- نظارت بر حسن اجرای مقرارت مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش .
ف- بررسی نامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذیربط.
ص- نظارت بر حفظ نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداریی‌های روستا.
هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای اسلامی روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاری در امور مربوط به دام، مرتع وکوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.
طبق ماده 69 قانون وظایف دهیاری روستا عبارت است از:
۱- ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ روﺳﺘﺎ .
۲- ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻮرا در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، آﻣﻮزﺷﯽ و اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ روﺳﺘﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪام ﻻزم .
۳- ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ .
۴- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرا در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ .
۵-ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺪ و ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت و ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط .
۶- ﺗﺎﻣﯿﻦ اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ دﻫﯿﺎری ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .
۷- ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ روﺳﺘﺎ .
۸- ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ روﺳﺘﺎ .
۹- اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا .
۱۰- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽوﺳﻌﯽ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻠﯽ .
۱۱- اﻋﻼم ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﺴﻦ اﺟﺮا آنها .
۱۲- ﻣﺮاﻗﺒﺖ ، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﻫﯿﺎری.
۱۳- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ آ نها .
۱۴- ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ .
۱۵- ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻮرا در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ دﻫﯿﺎر.
۱۶- ﺣﻀﻮر دﻫﯿﺎر در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺮر و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻮرا .
۱۷- ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﺎهانه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﻫﯿﺎری ﺑﺮای ﺷﻮرا و روﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪاری.
۱۸- ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺑنﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮرا و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻃﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .
۱۹- وﺻﻮل ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ .
۲۰- ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎ ، ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻫﺎ ، ﻗﺼﺎﺑﯽ ﻫﺎ ، ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد غذایی وبهداشتیو ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ .
۲۱- ﺑﺮآورد ، ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻫﯿﺎری و ﻣﺘﻤﻢ و اﺻﻼح آن ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ .
۲۲- اﻫﺪا و ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﺎت و ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرا .
۲۳- ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ، ﭘﺎرک ﻫﺎ ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ، ورزﺷﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ف ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺠﺎری آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﺟﺮای آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎ.
۲۴- ﺗﻨﻈﯿﻒ ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻧﻬﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻣﺠﺎری آب ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﻮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب وروﺷﻨﺎﯾﯽ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن .
۲۵- ﮐﻤﮏ در اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ آب ، ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آن در روﺳﺘﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻗﺪام ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ (وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ، ﻧﯿﺮو ، ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ) .
۲۶- ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﯿﺮ.
۲۷- ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺪی ﮔﺮی و واداﺷﺘﻦ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر.
۲۸- اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻫﯿﺎری اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ، اﺟﺎره و اﺳﺘﺠﺎره .
۲۹- اﯾﺠﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ و ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ اﻣﻮات و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر آن ﻫﺎ .
۳۰- اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ روﺳﺘﺎ از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ و ﺣﺮﯾﻖ و رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺴﻄﯿﺢ ﭼﺎه ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا.
۳۱- ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ واﮔﯿﺮ و ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن و دام ، اﻋﻼم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ذیرﺑﻂ ، اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ، ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و دﻓﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض واﮔﯿﺮ ، ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ .
۳۲- ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ ﺑﺮای اداره ، اﺣﺪاث ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ورزﺷﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روﺳﺘﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت .
۳۳- ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۴۹۴۰ ﻣﻮرخ۱۳۵۵/۲/۲۲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات .
۳۴- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺸﺪاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺴﺐ .
۳۵- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ آن ﻫﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت .
۳۶- ﻫﻤﮑﺎری در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ راه ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ اراﺿﯽ روﺳﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﯾﺎری اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذیرﺑﻂ .
۳۷- ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ روﺳﺘﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ذیرﺑﻂ .
۳۸- ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .
۳۹- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و. ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ .
۴۰- ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرا و ﺑﺨﺸﺪار و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای آن ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (ه) ﻣﺎده (۶۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎ .
۴۱- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻻزم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺿی ﻮاﻗﻊ در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در ﻃﺮح ﻫﺎدی و اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرا.
۴۲- ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﺼﺐ ﺑﺮﮔﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ روی اﺟﻨﺎس و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ و روﺳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزاﻧﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮار ﺑﺎر و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذیرﺑﻂ .
۴۳- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﻪ آرد و ﻧﺎن ﻣﺮﻏﻮب.
۴۴- ﭘﯽ ﮔﯿﺮی و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ روﺳﺘﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دام و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ .
۴۵- اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات دﻫﯿﺎری ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرا و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ رﺳﯿﺪه ، ﭘﺲ از اﻋﻼم  برای کلیه ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ ﻻزم ا ﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ .
۴۶- ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﯾﻪ آنها ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺮﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم .
۴۷- ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذیرﺑﻂ


+ نوشته شده درجمعه 10 شهريور 1396ساعت 11:17توسط غلامرضاوظیفه شناس لسکوکلایه مقیم (تهران) | | تعداد بازدید : 20

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ